FAQ - Byhmgard

FAQ Batterilager och stödtjänster

 

Denna FAQ, eller Frequently Asked Questions, är framtagen av Byhmgard. Marknaden förändras över tid där olika tillämpningar, regler och teknologier ändras eller tillkommer.

 

Denna FAQ är författad baserat på våra erfarenheter och från vårt synsätt. Byhmgard reserverar sig rätten till förändringar i denna text, och FAQ:n är en vägledning. Utvecklingen inom batterilager och stödtjänster går relativt fort och därför kan innehållet när som helst uppdateras.

Allmänt

Ett batterilager är ett eller flera batterier som är kopplade till en växelriktare. Den senare gör om likströmmen till växelström som kan användas för olika ändamål. Ett litet batterilager kan bestå av enstaka batterier som enligt tillverkaren staplas på varandra. Ett mediumstort batterilager innebär ett skåp som innehåller växelriktare och batterilager. Ett stort batterilager kan antingen vara en containerlösning, eller vara många skåp med batterier och växelriktare inuti. För stora batterilager brukar vi offerera nödvändig fördelningscentral och i vissa fall nätstation, där tillämpligt.

Ett batterilager kan, beroende på fabrikat, användas till flera olika ändamål: i) Nödström / backupström d.v.s. erbjuda ström i händelse av elavbrott under begränsad tid ii) Ö-drift där elavbrott sker under längre tid, eller där batterilagret skall användas som off-grid iii) Stödtjänst ihop med Svenska Kraftnät, där batteriet “hjälper” det svenska elnätet med obalanser iv) Så kallad “Peak Shaving”, vilket innebär att effekttoppar kapas ned i syfte att sänka behovet av huvudsäkringens nivå, eller att undvika huvudsäkringen löser ut vid en viss nivå v) Elprisarbitrage, där batterilagret laddas upp med billig el under dygnets billiga timmar, för att sedan säljas under dygnets dyra timmar vi) Solelsbalansering, där elström från solcellsproduktionens överskott sparas ned i batterilagret för att sedan användas under kvällstid

Nej, man kan t.ex. inte utföra elprisarbitrage eller stödtjänst mot Svenska Kraftnät vid elavbrott. Vår utrustning kräver internetuppkoppling och växelriktarna kräver i vissa fall AC-matning från elnätet (t.ex. strömsättning från husets inkommande el). Vid aktivering av stödtjänst mot Svenska Kraftnät kan inte batterilagret samtidigt göra andra uppgifter, men det går att schemalägga uppgifter: i) Effekttoppskapning / Peak Shaving mellan klockan 07:00-18:00 ii) stödtjänst mellan klockan 18:00-07:00

Byhmgards batterilager finns i princip i två storlekar: Lilla / Stora lagret eller ett/flera skåp. Byhmgard kan erbjuda containerlösningar för batterilager men det är inget krav på att skåp skall stå i container. A) “Lilla villalagret” består av 1st växelriktare Sungrow SH10RT som monteras på vägg Storleken är: Bredd: 460 mm Höjd: 540 mm Djup: 170 mm samt 1st. Batteri Sungrow SBR160 som är hjulförsett och ställs på ett stabilt golv. Batteriet (SBR160) består av flera moduler som staplas på varandra som därmed får en total storlek om: Bredd: 625 mm Höjd: 805 mm Djup: 330 mm Vikt: 180 kg B) “Stora villalagret”, samma som lilla lagret fast två st. av varje del, d.v.s. två växelriktare och två batterier. C) Proffslagret är ett eller flera skåp som kan innehålla 1-10 st batterier. Varje batteri har effekten 4.5kW alternativt 5.0kW beroende på tillverkare. Storleken på skåpet är: Bredd: 700 mm Höjd: 2000 mm Djup: 900 mm Vikt: 600kg (fullt utrustat med 10st batterier)

Ett batterilager från Byhmgard togs fram för telekomindustrin. Det innebär att skåpet som hyser batterilagret klarar av regn, djup snö, och kan stå utomhus. Det går såklart lika bra att ha skåpet inomhus, men det är viktigt att reflektera över brand. Batterierna används bland annat av stora mobiloperatörer med höga krav på felfri avbrottsfri kraft. De ska inte kunna gå sönder eller börja brinna. Titanic sades vara ett osänkbart skepp och med det resonemanget ska vi inte ta för givet att inget kan hända med ditt batterilager. Tag det säkra före det osäkra och installera därför batterilagret i ett utrymme där en brand inte kan skada människor. En sådan plats kan t.ex. vara i en separat bod, i ett separat garage, eller annan separat byggnad där människor inte vistas så ofta. En annan bra plats är utomhus i fria luften en bit från brännbara ytor såsom t.ex. en träfasad. Ett batterilager kan stå inomhus i ett garage/bod/utrymme som är en del av ett boningshus, men då skall detta utrymme vara en egen brandcell och ha ventil eller ventilation till friska luften. Kontrollera om du behöver brandspjäll. Du som kund ansvarar för ditt batterilager och dess placering. Om du inte har en bra placering för batterilagret avråder vi dig från att investera i ett sådant. Tänk på att kostnaden blir högre om avståndet mellan batterilagret och elmätarskåpet är längre än fem meter. Det beror på att kostnaden för eldragningen blir högre vid längre distanser. Skåpet är tungt och tänk därför på att underlaget är stabilt. Utomhus rekommenderas betongplatta eller åtminstone asfalt som underlag. För större kunder som vill investera i ett större batterilager är det viktigt att tänka på avståndet mellan rader och kolumner av skåpen. Det går att placera flera skåp i containrar men med tanke på att skåpen har inbyggd klimatisering är det inte nödvändigt.

Ett batterilager för en villa eller mindre bostadsrätt behöver dimensioneras efter den huvudsäkring som fastigheten har. Huvudsäkringens storlek finns angiven på de fakturor som skickas ut av elnätägare respektive elbolag. Lilla villalagret på 10kW passar en villa som har 16A i huvudsäkring. Proffslagret passar den som redan har eller kan säkra upp till 63A. Kontakta Byhmgard om du behöver hjälp med dimensionering. Självklart kan man ha högre säkringar än 63A och de kallas då för effektabonnemang. Kontakta din elnätägare så kan de berätta mer. Nedan listas de säkringsnivåer och säkringsfärger som är vanliga i villor: Grå - 16A - 11,40 kW Blå - 20A - 13,80 kW Gul - 25A - 17,25 kW Svart - 35A - 24,15kW Vit - 50A - 34,50kW Koppar - 63A - 43,47kW

Större batterilager kan anslutas direkt mot ställverk eller transformator med högspänning. Byhmgard offererar större batterilager som avses installeras med högspänningsanslutning. Normalt sett behövs fördelningscentral / AC-tavla eller fördelningsställverk vid batterilager med högre effekter såsom t.ex. 1MW. En transformator som kan transformera upp AC-spänningen till anslutningspunktens nivå är ett krav, om en sådan inte redan finns.

Avkastning på investeringen

Avkastningen beror på omvärldsfaktorer. Avkastningen beror på faktorer såsom: i) Vädret (solinstrålningen) ii) Elpriset iii) Omvärldsfaktorer som påverkar obalanser på elmarknaden och därmed behovet av stödtjänster iv) Vad du som kund har tänkt att använda batterilagret till Olika användningsområden har olika avkastning på investeringen. Traditionellt sett har batterilager använts för “Peak-Shaving” d.v.s. att kapa effekttoppar, och till viss del till elprisarbitrage. I några få fall har batterilager använts för off-grid. Dessa användingsområden har traditionellt sett gett långa återbetalningstider, vilket lett till en mindre popularitet. Omvärldsfaktorer har drivit upp elpriset till mycket höga nivåer vilket ställt gamla affärsmodeller på ända. Byhmgard är först med att erbjuda batterilager för privatpersoner, där ett batteri kan användas av en privatperson ihop med Svenska Kraftnäts stödtjänster. I dagsläget ser vi att batterilager ger en beräknad återbetalningstid på cirka fyra år där lagret används för Svenska Kraftnäts stödtjänster. Traditionellt ger solceller en beräknad avkastning på mellan 6-11 år beroende på olika förutsättningar och materialval. Exakt vad varje användningsområde innebär för dig som kund varierar. Det är viktigt att göra en energianalys vid större investeringar, eller åtminstone göra rimliga antaganden. Läs gärna mer om framtiden i denna FAQ.

Med tanke på det arbete som görs såväl internationellt som nationellt, bedömer vi att elpriserna kommer att vara höga jämfört med historiska nivåer. Samtidigt tror vi att volatiliteten på elprismarknaden kommer att sänkas. Det innebär att de höga elpriserna kommer att minska över en längre tidshorisont. Obalanserna på elmarknaden kommer fortsatt vara höga. Vad innebär det? Vi tror att höga obalanser kommer att fortsätta p.g.a. att vi har för lite turbiner inom de stora kraftslagen som producerar planerbar energi: vattenkraft, kärnkraft, gas, olja samt kraftvärmeverk. Solkraft och vindkraft ger inte planerbar energi om de inte kombineras med energilager. I kombination med detta sker den “Gröna omställningen” där samhället elektrifieras samtidigt som planerbar energi blir en bristvara. Detta kommer att leda till fortsatt höga obalanser i kraftnätet. Detta innebär sammantaget att vi tror intäkterna kommer att förbli höga för stödtjänster, samtidigt som elpriserna över tid stabiliseras.

Vad är frekvens, obalanser och stödtjänster?

Frekvens betyder helt enkelt: antalet gånger någonting händer över en viss tid. När du slår på din laptop eller tvättmaskin så används växelström. Detta innebär att strömmen växlar mellan positiv och negativ spänning. Denna rörelse “oscillerar” d.v.s. hela tiden går rörelsen framåt och bakåt. Denna “oscillering” av spänningen känner vi till som elektrisk frekvens. I Sverige oscillerar spänningen 50 gånger per skund, vilket betyder att vår frekvens är 50Hz. Våra hushållsartiklar och elektrisk utrustning är tillverkade så att de fungerar med just 50Hz. Om frekvensen inte är 50Hz, fungerar de inte. Toleransen är mycket liten! Det innebär att vi (kraftnätet du är kopplad till) hela tiden måste hålla frekvensen 50Hz. Det är ett litet fönster där frekvensen tillåts spela inom och målet är hela tiden att den skall vara 50Hz. Det är därför viktigt att hela tiden övervaka att frekvensen är just 50Hz i hela Sverige. Varje sekund. Detta ansvarar Svenska Kraftnät för. När utbud och efterfrågan på el förändras påverkar detta frekvensen. Till exempel, om det är en högre efterfrågan än utbudet, så kommer frekvensen att falla. Vice versa kommer frekvensen att stiga om utbudet är högre än efterfrågan. Svenska Kraftnät (SVK) ansvarar för att hela tiden hålla frekvensen inom någon procent av 50Hz. För att uppnå detta måste SVK’s krav vara ännu högre ställda för att upprättahålla frekvensen 50Hz. Frekvensen skall helst inte överstiga eller understiga 0.2Hz jämfört med 50,0 Hz under normala förhållanden. SVK’s jobb är att reglera frekvensen i vad de kallar för “Kontrollrummet”. Utbud och efterfrågan skall hela tiden balanseras vid varje sekund i syfte att se till att frekvensen håller sig där den skall vara. Trots datorer till hjälp, kräver detta människor som övervakar detta i realtid. När efterfrågan stiger, ber SVK kraftleverantörerna (de som producerar elström), att “kräma på” och producera mer så att frekvensen håller sig nära 50Hz. På samma sätt fungerar det när efterfrågan på elström minskar. SVK ber då kraftbolagen att minska produktionen så att inte frekvensen blir för hög. SVK använder olika verktyg för att åstadkomma detta. I en uppkopplad och sammankopplad värld med avreglerad energihandel sker saker i realtid. Saker går ibland sönder, och problem inträffar. När det sker ett avbrott i en kraftledning, eller att en reaktor får problem, så kan detta innebära stora förändringar i förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Dessa fel kan skapa stora differenser mellan utbud och efterfrågan vilket skapar blixtsnabba förändringar av frekvensen. En solpark kan uppleva molnigt väder eller vinden kan plötsligt sluta blåsa över en vindpark. Detta leder också till förändringar av utbud och efterfrågan vilket i slutändan behöver hanteras av SVK. SVK är förberedda för olika händelser där de försäkrar sig om att med tillgängliga resurser kan hantera fel och störningar. Vid fel och störningar måste frekvensen återställas snabbt. Det finns olika tjänster SVK använder sig av för att hantera störningar och fel kring frekvensobalanser. Inom bråkdelar av en sekund skall nätfrekvensen återställas och dessa tjänster hjälper till att säkerställa detta. De kallas på fackspråk FCR och FFR. Sverige skall sträva mot att bli ett fossilfritt samhälle med ett litet koldioxidavtryck. Detta innebär att SVK har flera verktyg i sitt bälte. Istället för att enbart förlita sig på traditionell termisk kraftgenerering i form av kärnkraft, olja, gas, samt såklart vattenkraft, så vill SVK även använda sig av decentraliserad kraft. Decentraliserad kraft kan snabbare reagera på förändringar inom utbud och efterfrågan. SVK har således förändrat sin syn på hur frekvensreglering skall utföras, från ett traditionellt perspektiv, till ett modernt.

Svängmassa, tröghet, frekvens, spänning, begränsningar, etc. Detta är några av de faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när ett elnät skall balanseras. Lugn, du behöver inte bli doktor i kärnfysik. Att balansera elnätet är en mycket komplex uppgift och här berättar vi om grunderna. SVK’s roll är att tillförlitligt se till att elnätet kan hantera utbud och efterfrågan varje sekund. Detta innebär att elnätet balanseras. När du tänker på hur efterfrågan på el stiger eller faller under en dag, och hur efterfrågan påverkas av väder och vind, så förstår du hur hur snabbt denna efterfråga kan förändras. SVK behöver självklart en mängd verktyg för att hantera detta. Elektricitet transporteras till alla delar av Sverige. Parametrar såsom spänning (volt) och frekvens (Hz) måste noga regleras över hela Sveriges elnät. Detta behövs för att se till att kraft som produceras i stora reaktorer och turbiner kan användas på ett säkert sätt av hemelektronik som kopplats in i vägguttag. SVK’s uppgift är att se till att ovanstående sker smidigt och effektivt, samtidigt som de arbetar med partners där de erbjuder stödtjänster. Dessa stödtjänster hjälper till att hålla vårt elnät stabilt, säkert och så kostnadseffektivt som möjligt.

SVK har olika stödtjänster såsom bland annat FFR (Fast Frequency Reserve) och FCR (Frequency Containtment Reserve). SVK’s arbete går bland annat ut på att låta elnätet ge en stabil ström av kraft till där den behövs. En av de viktigaste funktionerna som påverkar elnätets stabilitet, och dess robusthet kring störningar, är frekvens. När vi talar om frekvens, menar vi mätningen av den som frekvens som kommer in och ut ur Sveriges transmissionnätverk. Mätningen skall ske av tillgången på elkraft (vindkraft, solkraft, kärnreaktorer, m.m.), och efterfrågan på elkraft (när vi alla använder mycket el på kvällarna). I en utopisk värld har utbud och efterfrågan, d.v.s. in och ut från elnätet, en perfekt balans. I denna utopiska värld har kraftnätet alltid frekvensen 50Hz. Det är den frekvens som allt från din laptop och tvättmaskin, till industriernas maskiner, ämnade att fungera. I realiteten är självklart utbud och efterfrågan i ständig förändring. Andra elektriska systemkarakteristika och variabler påverkar också den jämvikt som som elnätet hela tiden skall hålla vid varje ögonblick. En förändring av elnätets frekvens kan färdas genom hela Sverige på ett ögonblick. Därför måste stödtjänsterna vara snabba. SVK’s kontrollrum har ingenjörer som managerar dessa ögonblickliga svängningar varje sekund. Detta görs för att upprätthålla balansen mellan utbud och efterfrågan så att frekvensen är så nära 50Hz som möjligt - samt såklart se till att ljusen fungerar i landet. Dynamic Containment är ett förhållandevis nytt begrepp. Detta kallar vi på svenska för stödtjänster. Stödtjänster finns av olika slag som hjälper SVK att snabbare än någonsin balansera frekvensen i elnätet. Dessa stödtjänster är ämnade att snabbt reagera på ett fel, eller obalans, som uppstår i elnätet. Det kan t.ex. röra sig om en reaktor som slutat fungera. Detta behöver fångas upp snabbt så att förändringen i frekvens kan återställas. Responstiden behöver vara snabb. Det får inte ta längre tid än ögat kan blinka för att hantera förändringen i elnätets frekvens. En stödjänst måste svara inom någon sekund för att hantera obalansen i frekvens på elnätet. Stödtjänster med denna snabba responstid möjliggörs genom kontrakt mellan SVK och kraftleverantörer. Batterilagers snabba responstid och hastighet gör dem speciellt användbara för denna uppgift. Ju mer förnyelsebara energikällor som tillkommer i elnätets mix, desto mer arbetar elnätet med låg svängmassa (som härstammar från reaktorer och turbiner), desto viktigare blir ultra-snabb respons inom frekvensbalansering. Du som köper batterilager med stödtjänster ihop med Byhmgards batterilager gör Sveriges elnät mer stabilt, smartare och flexiblare. Det låter oss tillsammans tillvarata förnyselsebara energikällor på ett stabilt och framtidssäkert sätt.

Där ett batterilager från Byhmgard är tänkt att användas för stödtjänst mot Svenska Kraftnät gäller att du har avtal med rätt elbolag. Tekniskt sett fungerar stödtjänst med alla elbolag i Sverige. Det är en relativt lång process kring att signera den speciella typ av avtal som krävs för stödtjänst mot ett elbolag. För närvarande kan vi erbjuda tjänsten stödtjänst i mot följande elbolag: ● SE3: Bixia, Jämtkraft ● SE4: Bixia, Jämtkraft Det räcker med att du meddelar oss vilket elhandelsbolag du valt av de nämnda ovan.

Intäkter från stödtjänst visualiseras alltid exkl.moms i portalen där man kan se intjäningen över tid. Momsregistrerade företag och organisationer får utbetalningar inklusive moms på 25%. Där betalar företag in momsen till Skatteverket. Privatkunder får utbetalningar exklusive moms och där betalar Byhmgard in momsen till Skatteverket. Privatpersoner kan behöva momsregistrera sig där intäkter överstiger 80 000kr före moms. Tag alltid kontakt med Skatteverket för att få reda på de senaste skattereglerna. Följande gäller kring beskattning av leverans av el till elnätet för privatpersoner: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarelprivatbostad.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html

Byhmgard lotsar dig som kund genom hela processen från leverans till idrifttagande. 1. Du beställer batterilager från oss 2. Vi skickar föranmälan (s.k. ALP-blankett) till dig för underskrift 3. ALP skickas till Elnätsägare för godkännande 4. Vi levererar hårdvara 5. Du placerar batterilagret på rätt plats. Kontakta Byhmgard eller flyttfirma om du behöver hjälp med flytten av batterilagret till rätt plats 6. Vi inväntar medgivande* från elnätägaren kring ALP-blanketten. Elnätägare genomför ev. byte av din elmätare 7. Du säkerställer att internetuttag finns föredraget till där batterilager är placerat 8. Vår elektriker kopplar in batterilagret med tillhörande gateway-modul för internetuppkoppling 9. Vår elektriker kontrollerar uppkoppling mellan batterilagret och internet samt dess konfiguration 10. Din användare i webb-portal skapas 11. Färdiganmälan till elnätägaren skickas in av vår elektriker 12. Vi kan nu aktivera batterilager för pris arbitrage om så önskas 13. Efter klartecken från elbolaget (ej elnätägaren), kan frekvensbalansering starta *Om elnätägaren inte svarar inom fyra veckor kan installation påbörjas. Svar måste dock inkomma innan slutanmälan görs.

Du får ett användarnamn i en webbportal där du kan se statistik över effektöverföring över tid samt intjäning. Intjäningsgrafen visar hur mycket pengar som genereras för stödtjänsten.